fbpx

BOKNINGSVILLKOR

BOKNINGSVILLKOR

I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och ingått ett avtal med Naturlogi AB enligt dessa villkor. Dessa villkor gäller även i tillämpliga delar vid köp av presentkort och i samtliga delar vid bokningar med presentkort som betalmetod. Dessa villkor gäller även vid bokning av temahelger, event eller arrangemang av Naturlogi AB, ensam eller i samarbete med andra.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller mellan Naturlogi AB (värden) och den som för sig själv eller någon annan ingår i ett avtal angående vad som angetts i bokningsbekräftelsen (gästen). Som gäst räknas även de personer som bor på anläggningen och som ingår i bokningsbekräftelsen. 

Bokningen blir bindande för båda parter när Naturlogi AB har bekräftat bokningen via en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelse skickas efter mottagen betalning.

ANSVARIG

Ansvarig för verksamheten inom Naturlogi är Naturlogi AB, Kojtet 1 Dänskebo, 585 96 Linköping. Organisationsnummer: 559235-3121. 

BETALNINGSVILLKOR

Boendet betalas vid bokning.
Mat , dryck och övriga kostnader betalas på plats.

Vid event och temahelger kan särskilda betalningsvillkor gälla.

PRESENTKORT

Presentkort skickas först när full betalning skett. Betalning sker via en SMS länk med 10 dagars förfallotid. Presentkorten gäller för vad som anges på kortet och normalt två år från inköpsdatum om inte annat angivits på kortet. 

Presentkort kan ej lösas, helt eller delvis, in mot kontanter.

AV- och OMBOKNING

Ombokning kan göras kostnadsfritt fram till och med senast 14 dagar före ankomst. Avbokning kan göras fram till och med senast 14 dagar innan ankomst, då återbetalas bokningskostnaden minus en administrativ avgift på 50 kr.

Vid senare av- eller ombokningar återbetalas halv bokningskostnad, detta gäller även vid avbokning på grund av sjukdom. Vid event och temahelger kan andra avbokningsregler gälla.

Avbokningen eller förfrågan om ombokning ska ske via mail till info@naturlogi.se 

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Naturlogi AB får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. 

Värden har rätt att vid oförutsedda händelser och av säkerhetsskäl ställa in bokningen. Gästen ska då i första han erbjudas liknande bokning vid annat tillfället om inte detta kan ordnas ska hela summan för bokningen återbetalas. 

För att ingå detta avtal ska gästen vara minst 18 år. 

Vid vistelsen ska gästen följa de ordningsregler som finns. Fler personer än de som uppgavs på bokningen får inte nyttja boendet. 

Om de ordningsregler som finns inte följs vid vistelsen och om fler personer än de som angetts i bokningen befinner sig vid boendet kan värden genast vräka gästen om denne inte rättar sig omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta värden för kostnader som föranletts av detta. Gästen har då inte rätt till någon ersättning för ej nyttjade nätter eller produkter. Värden har även rätt till ersättning för skador som gästen orsakat och som innebär en kostnad för värden. 

Naturlogi AB ska se till att:

  • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
  • Gästen informeras om alla väsentliga förändringar, som rör gästens bokning.
  • Gästen får disponera boendet från och till det klockslag som angivits på bokningsbekräftelsen. 
  • Tydligt meddela eventuella restriktioner på grund av från myndigheterna utfärdat eldningsförbud. 

Gästen ska se till att: 

  • Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits och påtala eventuella felaktigheter omedelbart.
  • Kontakta värden omgående vid eventuella klagomål på boende eller annat som rör vistelsen. 
  • Följa de ordningsregler som finns. 
  • Följa de eldningsrestriktioner som finns vid tillfället för vistelsen. 

PERSONUPPGIFTER

Naturlogi AB lagrar de personuppgifter som är relevanta för vistelsen och som meddelas i samband med bokningen. 

Personuppgifterna kommer aldrig att delas med någon annan eller användas till annat än som anges vid bokningen eller i dessa villkor. Adress och mailuppgifter kan användas även efter vistelsen för att komma i kontakt med gästen i frågor rörande upplevelsen och vistelsen hos Naturlogi AB. 

FORCE MAJEURE

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Naturlogi ABs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Naturlogi AB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 


Särskilda villkor och regler temahelger och event

Biljetter till konserter kan ej avbokas eller återbetalas.
Vid för få deltagare vid temahelger (10 personer om inte annat anges) förbehåller vi oss rätten att ställa in. Om så sker gäller full återbetalning. Detta meddelas senast 1 vecka innan.

För de resor som Naturlogi AB anordnar och som definieras som kombinerade resetjänster i form av en paketresa enligt direktiv (EU) 2015/2302 gäller även följande enligt direktivet.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

• Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
• Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
• Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
• Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
• Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
• Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
• Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
• Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
• Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
• Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
• Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
• Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
• Naturlogi AB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Naturlogi AB:s obestånd.