fbpx

BOKNINGSVILLKOR

BOKNINGSVILLKOR

I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och ingått ett avtal med Naturlogi AB enligt dessa villkor. Dessa villkor gäller även i tillämpliga delar vid köp av presentkort och i samtliga delar vid bokningar med presentkort som betalmetod. 

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa villkor gäller mellan Naturlogi AB (värden) och den som för sig själv eller någon annan ingår i ett avtal angående vad som angetts i bokningsbekräftelsen (gästen). Som gäst räknas även de personer som bor på anläggningen och som ingår i bokningsbekräftelsen. 

Bokningen blir bindande för båda parter när Naturlogi AB har bekräftat bokningen via en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelse skickas efter mottagen betalning.

ANSVARIG

Ansvarig för verksamheten inom Naturlogi är Naturlogi AB, Kojtet 1 Dänskebo, 585 96 Linköping. Organisationsnummer: 559235-3121. 

BETALNINGSVILLKOR

Boendet betalas via en SMS länk som skickas ut efter bokning. Betalningen ska vara gjord inom tio dagar från skickad länk, dock senast dagen före ankomst. Mat betalsa på plats.

Om betalning inte sker har Naturlogi AB rätt att häva bokningen. Gästen ska då informeras om detta.  

PRESENTKORT

Presentkort är giltiga först när full betalning skett. Presentkorten gäller för vad som anges på kortet och gäller normalt två år från inköpsdatum om inte annat angivits på kortet. 

Bokningar med presentkort kan kostnadsfritt ombokas till annat datum senast 7 dagar före ankomst. Vid ombokning senare tas en avgift på 400 kr ut. 

Presentkort kan ej lösas in mot kontanter.

AV- och OMBOKNING

Full återbetalning sker vid av- eller ombokningar fram till och med senast 7 dagar före ankomst. Vid senare av- eller ombokningar tas en avgift på 400 kr ut. 

Avbokningen ska ske via mail till info@naturlogi.se 

Vid ombokning till datum med högre pris ska mellanskillnad betalas, vid ombokning till datum med lägre pris återbetalas mellanskillnaden. 

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Naturlogi AB får ändra villkoren för bokningen i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. 

Värden har rätt att vid oförutsedda händelser och av säkerhetsskäl ställa in bokningen. Gästen ska då i första han erbjudas liknande bokning vid annat tillfället om inte detta kan ordnas ska hela summan för bokningen återbetalas. 

För att ingå detta avtal ska gästen vara minst 18 år. 

Vid vistelsen ska gästen följa de ordningsregler som finns. Fler personer än de som uppgavs på bokningen får inte nyttja boendet. 

Om de ordningsregler som finns inte följs vid vistelsen och om fler personer än de som angetts i bokningen befinner sig vid boendet kan värden genast vräka gästen om denne inte rättar sig omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta värden för kostnader som föranletts av detta. Gästen har då inte rätt till någon ersättning för ej nyttjade nätter eller produkter. Värden har även rätt till ersättning för skador som gästen orsakat och som innebär en kostnad för värden. 

Naturlogi AB ska se till att:

  • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
  • Gästen informeras om alla väsentliga förändringar, som rör gästens bokning.
  • Gästen får disponera boendet från det klockslag som angivits på bokningsbekräftelsen. 
  • Tydligt meddela eventuella restriktioner på grund av från myndigheterna utfärdat eldningsförbud. 

Gästen ska se till att: 

  • Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits och påtala eventuella felaktigheter omedelbart.
  • Kontakta värden omgående vid eventuella klagomål på boende eller annat som rör vistelsen. 
  • Följa de ordningsregler som finns. 
  • Följa de eldnings restriktioner som finns vid tillfället för vistelsen. 

PERSONUPPGIFTER

Naturlogi AB lagrar de personuppgifter som är relevanta för vistelsen och som meddelas i samband med bokningen. 

Personuppgifterna kommer aldrig att delas med någon annan eller användas till annat än som anges vid bokningen eller i dessa villkor. Adress och mailuppgifter kan användas även efter vistelsen för att komma i kontakt med gästen i frågor rörande upplevelsen och vistelsen hos Naturlogi AB. 

FORCE MAJEURE

I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Naturlogi ABs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses när avtalet ingicks och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Naturlogi AB fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 

COVID -19

Om gästen eller värden på grund av utfärdade restriktioner till följd av pågående pandemi av covid -19 måste avboka vistelsen på kort varsel ska full återbetalning ske. Detta gäller inte för restriktioner som finns vid bokningstillfället och som kan antas gälla även över vistelsen, för dessa gäller ordinarie avbokningsregler. 

Full återbetalning sker även om gästen drabbas av covid -19 och därför måste avboka vistelsen.

Om Naturlogi AB måste stänga verksamheten på grund av covid -19, insjuknande eller förbud mot verksamheten,  ska även då full återbetalning ske. 

Back to Top